GH1382–Expanded PTFE Packing with Graphite

Tương tự như Style 1389, và nó có thể thay thế Style 1389, nhưng gần như cùng chức năng. Công nghiệp hóa chất, giấy, thuốc nhuộm và phân bón. Nước, hơi nước, dầu, dung môi, muối, axit và kiềm trừ các chất oxy hóa rất mạnh.PTFE, Than chì…
• Temperature (ºC) -240  +288
• Pressure (Bar) 131
 Velocity (m/s) 19.3
 PH 0-14